tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
He is real super sand.
Damn you KaKa Carrot Cake, you am no real super sand.
viết bởi JewHunting4fun 11 Tháng hai, 2013