tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
verb: act of extreme excitement
Dude 1: I just hit the lottery I'm rich!!

Dude 2: Kablouse
viết bởi FaFFratStarFaF 22 Tháng mười một, 2011