tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person that isn't even good enough to flush through a vagina...
My ex is so kackadouchy that I feel dirty when he even calls me.
viết bởi Ruby Orchid 09 Tháng hai, 2012