Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

Karmapreneur Sir Richard Charles Nicholas Branson chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?