tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Does not mean anything, and can mean almost anything. Works as noun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, whatever.
Karta Kartared Karta.
I love Karta.
Did you Karta him?
Karta you!
viết bởi psod.net 26 Tháng tư, 2004