tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The smallest possible midget.
A karthikeyan passed underneath my foot, while my feet were still on the ground!
viết bởi KingKong100234 06 Tháng mười, 2011