tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you masturbate while skyping with your friends.
Brb guys i'm gonna do a Kavé
viết bởi krsmanovic 02 Tháng tư, 2014