tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. Cuddling with a kayak or kayaks
2. Cuddling in, near, or around a kayak or multiple kayaks.
They were cuddling but they were in kayaks so i guess I caught them kayakoodling.
viết bởi JohnnyCashKayaks 04 Tháng tư, 2011