tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
1. A homosexual vagina
2. A pussy
3. Skinny Bitch
4. hairy... yeah thats it
5. Skyler Boy toy
Wow what a Keith Power...
viết bởi LoganLindy 29 Tháng năm, 2011