tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
One Sexy Ass mofo with nice titties
KevinKubat is Hawt.!>!>!>!>
viết bởi EAZY E MOTHA FUCKAZ 09 Tháng tám, 2003