tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
key_secret is tha man!
i think he's very key_secret
viết bởi big 04 Tháng mười, 2003