tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A down to earth girl, with cute cheek dimples, and brown hair. She loves Ryan Caylor and Jason Kelly<3
Guy: Look at Kianah!
viết bởi kmicael 16 Tháng năm, 2013