tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Crazy, just straight up silly
yo man that shit is straight up Kiddywhompus
viết bởi Nathan Rosch 29 Tháng năm, 2006