tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
tall white boy who smuggles drug and falls off of roofs and has the funniest/dumbest laf eva
"Kipp Ginsberg ur such a fucking pothead"
viết bởi 2 pc gurlz haha 29 Tháng mười hai, 2003