tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person who is a kite away is a bit mental.
That guy is a kite away.
viết bởi thechosennerf 04 Tháng hai, 2012