tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
1.The bad guys from the original Karate Kid

2. An evil doing karate master

3. A crazy asian ninja girl
Dude, that Kobra Kai chick totally just fucked my shit up!
viết bởi Jacob The Sloth 19 Tháng năm, 2011