tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Dick in Korean
"I got a big Kochu."

"You're such a Kochu."
viết bởi TheNudeSexyDude 23 Tháng tư, 2009
 
2.
kochu- a word often used by throwers on the track teem in Indiana to describe anything you want it to be.
Wow, did you see that throw she used her kochu.
viết bởi Lyndsay Poe 14 Tháng năm, 2007