tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
the act of a girl punching a guy while having sex with him.
Looks like Nancy gave Bill the old Kock Randy last night!
viết bởi KillerBunny12 01 Tháng một, 2012