tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
cod-plah-m-pih-tah-dee
A statement relating to exceedingly horrible menstrual cramps.
"Hey, you okay? You look a little off."
"Kodplampitahde."
"Oh. Sorry, that sucks."
viết bởi baughbe 31 Tháng tám, 2011