tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
The afrikaans version for "queefing"
Pussy fart
John "Hey, lets go for dinner"
Sarah "no, i'd rather koefel on you"
viết bởi balsakballas 07 Tháng tư, 2009

Words related to Koefel

fart gas pussy fart queefing wind breaker