tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Slang for root, moin, fuck, sex etc.
_____ is going to come over for a konyat later
viết bởi Sammiiiiiii 17 Tháng mười một, 2010