tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A Facebook worm.

An insult to anyone named "Koob"
I just got fucked over by koobface.

Fuck you koob, ya koobfaced fuck.
viết bởi Billcheese1 04 Tháng hai, 2010