tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
From Final Fantasy XI Mob, NPC
Bestiary Information for Kuleo is available.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010