tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
getting so wasted that she cant remember her own name
"omg.she got so kurinji-d last night!'
viết bởi jjyk 14 Tháng năm, 2011