tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Somebody that has very good looks and usually has a massive penis
Girl:Wow kurlz has a big penis
viết bởi kurlz123 18 Tháng tám, 2011