tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Kurt Wagner Productions is a production company founded by Kurt Wagner from Continental, OH in 2012.
viết bởi Kurt Rock 08 Tháng chín, 2013