tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
My name duhhhhh
Kyung Jun likes to get online and bull shit all day.
viết bởi Youngee 11 Tháng tám, 2011