tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Lazy Ass Big-Lipped Ugly Mother Fucker.
Can't give him a fat lip, black eye or a job. What a LABLUMF!
viết bởi Dave 15 Tháng một, 2004

Words related to LABLUMF

dolan dolan slides kicks slides sport
 
2.
Lazy Ass Big Lipped Ugly Mother Fucker
If you're a LABLUMF, You'll vote Democrat.
viết bởi Dave 10 Tháng một, 2004