tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Acronym for "Let's just fuck already"
He's been eying me all night, what's his problem?
Yeah what's taking him so long?
IKR LJFA!
viết bởi natnoob 18 Tháng một, 2011