tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Leave Me Alone You Fucktard
She said to him LMAYF - you hear me? L-M-A-Y-F... and the Fucktard just ran...
viết bởi sham.bles 25 Tháng tư, 2013