tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
lick my damn balls

or,

lick my dead balls
Sasha: hey ronny, wanna hangout tonight?

Ronny: no, you make me mad, LMDB!

or

Sarah: ur super sexy

Tim: no lmdb
viết bởi DeathStar427 04 Tháng mười một, 2010