tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
LNR
Late Night Rapping
Guy: Hey whats LNR mean?

Me: Late Night Rapping bro, get with it.
viết bởi Lil_Mex 14 Tháng năm, 2012