tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Laughing Out Loud But Only Lightly
What to use when chuckling
Person one: haha that's pretty funny
Person two: LOLBOL
viết bởi Cdbsivdb 27 Tháng sáu, 2012