tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
LOLOTI means "Laugh out loud on the inside"
Person 1: Guess what?
Person 2: What?
Person 1: Chicken butt.
Person 2: LOLOTI.
Person 1: Idiot.
viết bởi bigredbeluga 16 Tháng mười, 2010