tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Laugh Out Loud While Chewing Food
I started telling Joe a joke while he was eating to make him LOLWCF
viết bởi KhaosKid 04 Tháng tám, 2010