tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Laughing till it hurts
Hey jim carly just pooped her pants!
-Really?..LTIH!
viết bởi Boretx 31 Tháng mười, 2009

Words related to LTIH

hurt laughing lmao lol till