tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Little Tiny Laughs To Myself
Im just sick of people using lol all the time so lets start LTLTM
Dude did you see fat chick?!!
Yeah i did!!...LTLTM!
viết bởi partyrockerr 26 Tháng tư, 2010