tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Learn Your Fucking Acronyms!

Pretty self explanatory.
Pro: FTLOG, WTF is a level 60 Priest doing using Showered Pain?
N00b: FTLOG?
Pro: LYFA, n00b!
viết bởi Istand1337 02 Tháng một, 2007