tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Love You Like Family
Girl1: LYLF
Girl2: LYLF2
viết bởi The_Sardonic_One 22 Tháng năm, 2009

Words related to LYLF

chat language laziness love texting typing