tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
It has no meaning, it just sounds ever so Nazi-like and evil
Ooh shnit-me shmytin Lakal
viết bởi Mike Hunt 03 Tháng hai, 2004