tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Definition of beauty
Damn! Lalee is hot

She looks like a Lalee
viết bởi Cj57 27 Tháng tám, 2008