tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a situation can't get any worse but you need a light, refreshing term.
What? I didn't make prom queen? I feel like I just drank a big cup of lamonade.
viết bởi Steffini 04 Tháng chín, 2013