tìm từ bất kỳ, như là thot:

Latin ellpsis, from Greek elleipsis, from elleipein, to fall short chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?