tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
It's like lawlz, but with a burst of berry flavor!
Dude that was so funny man!

No, it was lawlzberry!!!
viết bởi D-ManYo 19 Tháng sáu, 2010