tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A swear made to be broken.
Jim: I lax bro sweared i wouldn't tell though
Tim: Oh that doesn't matter don't you know what a lax bro swear is?
Jim: OH YA! I forgot
viết bởi tim=him 18 Tháng mười một, 2010