tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An orgasm achieved simply by watching a ridiculous lacrosse act.
Guy 1: Did you see that goal?

Guy 2:(Laxgasm)
viết bởi Laxonyou911 31 Tháng một, 2010