Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
1) Hot shit,amazing,loving,caring,talented,Ebuf,Cool,Basicles,
Your so Lech.M :)
viết bởi GroovyBadger 07 Tháng hai, 2010
2 0