tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1) Hot shit,amazing,loving,caring,talented,Ebuf,Cool,Basicles,
Your so Lech.M :)
viết bởi GroovyBadger 07 Tháng hai, 2010