tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Code phrase for planing, haveing or already have had sex.
Michal and Kimm both agree that Thompson should get her lemon zippered.
viết bởi AssJockey. 29 Tháng năm, 2007