tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Gay ass town in the middle of Illinois
Lena Illinois is gay
viết bởi ChaseDawg 09 Tháng ba, 2011