tìm từ bất kỳ, như là thot:

Let's get the dance team together tonight and dance chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?